Στην PRK η πρόσβαση στο στρώμα του κερατοειδούς επιτυγχάνεται αφαιρώντας το επιθήλιο μηχανικά (π.χ. με σβούρα) ή χημικά (με αλκοόλη).

Κατόπιν ο ασθενής επικεντρώνεται σε ένα κεντρικό φως. Ένας μηχανισμός παρακολούθησης οφθαλμών (eye tracker) εμπλέκεται για να προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε κίνηση των ματιών και εκτελείται μία προκαθορισμένη εκτομή (φωτο-αφαίρεση) του κερατοειδούς, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάλογη με την προυπάρχουσα διάθλαση (βαθμούς της διαθλ. ανωμαλίας) με το eximer laser. Η χρήση μιτομυκίνης ελαχιστοπoιεί την πιθανότητα μετεγχειρητικής θολερότητας (haze).

Στο τέλος, τοποθετείται ένας θεραπευτικός φακός επαφής που μένει μέχρι την πλήρη επούλωση του
επιθηλίου (λίγες μέρες 3-4 μέρες).

Πρόσφατα η πρόσβαση στο στρώμα επιτυγχάνεται με το ίδιο το λέιζερ. Η μέθοδος αυτή λέγεται Τrans-PRK Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή και είναι πλέον ιδανική, μιας και η όλη διαδικασία επιτυγχάνεται χωρίς να υπάρχει καμία επαφή του οφθαλμού με το χειρουργό (no touch laser).

Έτσι, η διόρθωση της όρασης με το excimer λέιζερ είναι μια όλο και πιο δημοφιλής και ασφαλής διαδικασία που έχει προσφέρει ιδανική όραση σε ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Η επέμβαση γίνεται με αναισθητικές σταγόνες και είναι πολύ ασφαλής, πιο ασφαλής από τη χρήση φακών επαφής !

Η εφαρμογή του laser διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η όλη διαδικασία δεν διαρκεί περισσότερο από 8-10 λεπτά και για τα δυο μάτια. O ασθενής φεύγει από το χειρουργείο χωρίς επιδέσμους και χωρίς να έχει ανάγκη τα γυαλιά του.